ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น (Film)
FILM BPS Library Online
Browse :
Keyword :
Search Film_genre/type :
Search Etc. :
Search Bib/Record ID :
1. ข้อมูล รายการบรรณานุกรมภาพยนตร์ดีเด่น ไทยและต่างประเทศ ที่ได้รางวัล เช่น
รางวัลออสการ์ ลูกโลกทองคำ สุพรรณหงส์ สุรัสวดี ฯลฯ รายชื่อยอดนิยมจาก IMDb.com
รวมทั้งภาพยนตร์อื่นๆ ที่น่าสนใจและมักมีบริการในห้องสมุดต่างๆ
ประมาณ 4,000 เรื่อง (ธ.ค. 2557)

2. โครงการ การทดลองศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การสร้างเนื้อหาข้อมูล การทำดรรชนี และการออกแบบโปรแกรม สืบค้นข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย
3. แหล่งข้อมูลอื่นๆ

Contact
Data by : sutham_uma@hotmail.com
Software Elib sponsored by : Book Promotion and Service Co., Ltd. Adapted by : nutchapong@mju.ac.th