ฐานข้อมูล งานวิจัยกล้วยไม้  

รวบรวมข้อมูลรายการบรรณานุกรมงานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการศึกษาระดับปริญญาตรี
เอกสารวิชาการที่มีเนื้อหาเชิงอ้างอิง เช่น สถิติ นโยบายและแผนงาน มาตรฐาน คู่มือที่น่าสนใจ
โดยรวบรวมจากฐานข้อมูลห้องสมุด (ผ่านระบบสืบค้น OPAC) สำคัญประมาณ 25 แห่งทั่วประเทศ
และติดตามข้อมูลใหม่ (update) จากห้องสมุด 13 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันมีข้อมูลประมาณ 2,000 ชื่อเรื่อง
นอกจากนี้มีข้อมูลจากวารสารและเอกสารการประชุมวิชาการจำนวนหนึ่ง แต่ยังรวบรวมไม่สมบูรณ์

ปัจจุบันนำเสนอข้อมูลรายการบรรณานุกรมเป็นหลัก และข้อมูล Link เชื่อมโยงไปยังไฟล์บทคัดย่อหรือเอกสารฉบับเต็ม (full text) จำนวนหนึ่ง การพัฒนาในระยะต่อไปจะปรับปรุงเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลเอกสารฉบับเต็ม

ฐานข้อมูลเป็นคอลเลคชันหนึ่งในโปรแกรมระบบห้องสมุด ALIST ขณะใช้งานระบบจะกำหนดกลุ่มข้อมูล (จำกัดข้อมูล) เป็นประเภท "งานวิจัยกล้วยไม้"
คำแนะนำในการสืบค้น
1. การสืบค้นด้วย Keyword อาจได้ข้อมูลไม่เฉพาะเจาะจง
2. การสืบค้นด้วย ควรสืบค้นด้วยช่องทาง "ชื่อผู้แต่ง (คำขึ้นต้น)" หรือ "หัวเรื่อง (คำขึ้นต้น)" จะแสดงรายการข้อมูลให้เลือกค้นได้สะดวกขึ้น
ข้อเสนอแนะและข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูล กรุณาติดต่อ sutham_uma@hotmail.com
และบรรณารักษ์งานบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้