ฐานข้อมูล งานวิจัยเกษตรอินทรีย์  

ฐานข้อมูลงานวิจัยเกษตรอินทรีย์ (OrganicR)
จัดทำโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้


รวบรวมรายการบรรณานุกรมงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารวิชาการที่มีเนื้อหาอ้างอิง เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ รวมประมาณ 2,000 ชื่อเรื่อง (พ.ค. 2559)

ปัจจุบันนำเสนอข้อมูลรายการบรรณานุกรมเป็นหลัก และข้อมูล Link เชื่อมโยงไปยังไฟล์บทคัดย่อหรือเอกสารฉบับเต็ม (full text) จำนวนหนึ่ง การพัฒนาในระยะต่อไปจะปรับปรุงเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลเอกสารฉบับเต็ม

ฐานข้อมูลเป็นคอลเลคชันหนึ่งในโปรแกรมระบบห้องสมุด ALIST ขณะใช้งานระบบจะกำหนดกลุ่มข้อมูล (จำกัดข้อมูล) เป็นประเภท "งานวิจัยเกษตรอินทรีย์"
คำแนะนำในการสืบค้น
1. การสืบค้นด้วย Keyword อาจได้ข้อมูลไม่เฉพาะเจาะจง
2. การสืบค้นด้วย ควรสืบค้นด้วยช่องทาง "ชื่อผู้แต่ง (คำขึ้นต้น)" หรือ "หัวเรื่อง (คำขึ้นต้น)" จะแสดงรายการข้อมูลให้เลือกค้นได้สะดวกขึ้น
ข้อเสนอแนะและข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูล กรุณาติดต่อsutham_uma@hotmail.com
และบรรณารักษ์งานบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้